6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA LEVENT KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İNTERNET SİTESİ İÇİN AYDINLATMA METNİ

 1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Kapsamı

Levent Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

Levent Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İnternet Sitesi İçin Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca, veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgilere internet adresimizde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 1. Veri Sorumlusu

Şirket Unvanı: Levent Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Adresi: Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi İzmir Kemalpaşa Asfaltı Caddesi No:67 Kemalpaşa / İzmir

(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Şirket” olarak anılacaktır.)

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirket’imizin bağlı birimleri, sosyal medya mecraları, Şirket içerisinde faaliyetlerin yürütülebilmesi için kullanılan yazılımlar, kamera çekimi vasıtasıyla ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, mevzuatta belirtilen ya da işleme amaçlarının öngördüğü süre çerçevesinde Şirket’imiz ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca belirtilen;

 1. a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

ç)   Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 1. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 2. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir.

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, yasal yükümlülükler gereği veya Şirket’imizin iş ve işlemlerinde daha doğru bir hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde ve KVKK’ya uygun olarak işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel veri olarak tabloda yer alan veriler toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sınıfı

Açıklama

Kimlik Verisi

İlgili kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri kategorisidir. (Örn: Ad, Soyad, T.C. Kimlik No vb.)

İletişim Verisi

İlgili kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri kategorisidir. (Örn: Telefon Numarası, Yerleşim Yeri Adresi, E-Posta Adresi vb.)

İşlem Güvenliği Verisi

Bu veri kategorisi IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir. (Örn: Güvenlik Anahtarları, Kullanıcı Adı, Kullanıcı ID, Şifreler, Log Kayıtları, IP Adresleri) 

 

 

Kişisel Veri Sınıflandırması

Açıklama

Mesleki Deneyim Verisi

Kişinin mesleğine ait bilgilerin bulunduğu veri grubudur. (Örn: Kurs – Sertifikasyon Bilgisi, Meslek İçi Eğitim Bilgisi, Diploma Bilgisi, Yabancı Dil Bilgisi, Mesleki Unvan, Eğitim Durumu vb.)

 

 1. Web Sitemizde Kullanılan Çerezlere İlişkin Bilgilendirme

Şirket’imiz tarafından, kullanıcıların web sitesindeki dolaşımları sırasında ziyaret edilen bölümler, tıklanan alanlar gibi veriler otomatik olarak toplanmakta olup işbu çerezlere ilişkin Şirket politikamıza internet sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

 1. Web Sitemiz Üzerinden Elde Ettiğimiz Kişisel Verilerin Kullanılma Amacı

Şirket’imiz tarafından toplanan kişisel verileriniz, gerek mevzuat gerekse Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından belirlenen temel ilkelere uygun olarak;

 • Şirket’imiz ile ilişkisi olan gerçek veya tüzel üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların (çalışanlar, ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları vb.) Şirket’imiz ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,
 • Kurumsal web sitemizde işlem yapan kişinin kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,
 • 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve ilgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi, ilgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınması,
 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
 • Yargı organlarının veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Şirket’imiz ve Şirket’e bağlı tüm merkez ve birimlerde sunulan hizmetlerin kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama, analiz çalışması yapılması, bu hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretilmesi, buna bağlı olarak ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyetin arttırılması ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunulması,
 • Hizmetlerimize ilişkin, pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmenin yapılması, şikâyet ve önerilerin değerlendirilmesi ve Şirket’imiz ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçilebilmesi,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • İlgili kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
 • İnsan Kaynakları süreç ve politikalarının yürütülmesi,
 • Kariyer süreçlerine ilişkin Şirket’imiz ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçilebilmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için işlenmektedir.

Şirket’imiz, KVKK’nın 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri kullanıcının ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.

 1. Web Sitemiz Üzerinden Elde Ettiğimiz Kişisel Verilerin Paylaşımı

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak kişisel verileriniz,

 • İlgili kamu kurum ve kuruluşların talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Hizmetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla, iş ortaklıklarımıza,
 • İlgili mevzuat hükümlerine göre faaliyetlerimizin denetimi amacıyla T.C. İçişleri Bakanlığı ve ilgili sözleşmeler kapsamında yurt içindeki denetim firmalarına,
 • Hizmetlerimize ilişkin stratejilerin hazırlanması ve uygulanması amacıyla yurt içindeki tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza,
 • Bağlı bulunan kanunlar kapsamında veya kamu kurumları ve Şirket faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız veya hizmet verdiğimiz, iş birliği yaptığımız, yurt içi kuruluşlara

KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılmaktadır.

 1. Web Sitemiz Üzerinden Elde Ettiğimiz Kişisel Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri

Kullanıcı, Şirketi’mize başvurarak kendisiyle ilgili,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

İlgili kişi olarak, KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’’e göre “Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi İzmir Kemalpaşa Asfaltı Caddesi No:67 Kemalpaşa / İzmir” adresine yazılı olarak veya leventkagit@leventkagit.com.tr adresine e-postanızın Şirket sistemlerinde kayıtlı olması şartı ile e-posta adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle Şirket’imizin leventkagit@hs01.kep.tr kep adresine kayıtlı elektronik posta ile başvurarak yukarıda sayılan haklarını kullanabilecektir. Anılı taleplere ilişkin Şirket’imizin gerekçeli yanıtı, yazılı veya dijital ortamdan kullanıcıya iletilecektir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esas olup işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, KVKK’nın 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

İlgili kişi, Şirket’imize kendisi tarafından sağlanmış olan işbu Aydınlatma Metni’ne konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcının güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Şirket’imizin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 1. Web Sitemiz Üzerinden Elde Ettiğimiz Kişisel Verilere İlişkin Saklama ve Veri Muhafaza Süresi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, Şirket’imiz ve Şirket’imize bağlı merkez ve birimlerin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenmektedir. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse kişisel veriler, Şirket’imizin o veriyi işlerken yürüttüğü faaliyet ile bağlı olarak işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmektedir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde ise belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metni’nde açıklanan amaçların yerine getirilmesi, Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve her halükârda kanuni süreler, Şirket’imiz uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürenin sona ermesi halinde ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 1. Şirket’imizin Veri Güvenliğine İlişkin Almış Olduğu Önlemler

Şirket’imiz, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Aydınlatma Metni’nde ifade edilen şartlarda kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder. Bu konuda daha kapsamlı düzenleme Levent Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü’nde ve Levent Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yapılmıştır. İlgili prosedüre kurumsal internet sitemizden veya ilgili personele yapacağınız talep doğrultusunda ulaşabilirsiniz.

Web sitesi üzerinde başka uygulamalara link verilmesi halinde Şirket’imiz, uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik bünyesinde herhangi bir sorumluluk taşımamakta olup kişisel verilerin yukarıdaki şartlar çerçevesinde kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Mersis No                 :  0608004483500001
İnternet Adresi       :  www.leventkagit.com.tr

Telefon Numarası :  0 (232) 877 04 16

E-Posta Adresi        :  leventkagit@leventkagit.com.tr

KEP Adresi                :  leventkagit@hs01.kep.tr
Adres                          :  Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi İzmir Kemalpaşa Asfaltı Caddesi No:67 Kemalpaşa / İzmir