Haberler / Duyurular

ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

 

ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Levent Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“İşveren”, “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır. 

 

İşlenen Kişisel Veriler

İşverenlik tarafından çalışanlara ilişkin iş ilişkisinin başlangıcında çalışan tarafından veya iş ilişkisi devamı sırasında işverence sağlanan kişisel veriler işlenebilmektedir.  Bunlar;

Kişisel Veri Kategorizasyonu

Açıklama

Kimlik

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası v.b. bilgiler

İletişim Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler

Özlük

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Şirketimiz ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri

Hukuki İşlem

Şirket’in hukuki süreçleri, alacak ve haklarının tespiti, takibi ve borçlarının ifası ile kanuni yükümlülükleri kapsamında işlenen veriler, adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, gelen giden evraklar, dava dosyaları gibi bilgiler.

Müşteri İşlem

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Şirket’in ticari faaliyetleri ve iş birimlerinin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet çek bilgisi, sipariş bilgisi, talep bilgisi, teklif, hizmet numarası gibi bilgiler.

Fiziksel Mekan Güvenliği

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, güvenlik noktasında alınan kayıtlar v.b.

İşlem Güvenliği

Şirket’in faaliyetlerini yürütürken, gerek Kişisel Veri Sahibi’nin gerekse de Şirket’in teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğine ilişkin işlenen IP Adres bilgileri, İnternet Sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi kişisel veriler

Finans

Banka bilgileri, IBAN numarası, personel kart ile yapılan harcama miktarları, faturalar, alınan indirim tutarları, Finansal ve maaş detayları, maaş bordrosu, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi, özel sağlık sigortası tutarı, masraf formu, avans miktarı ve nedeni

Mesleki Deneyim

Öğrenim belgesi, eğitim durumu, eğitim dokümanları, okul bilgisi, özgeçmişi, sertifika bilgileri

Sağlık Bilgileri

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Şirket’in iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde; sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili olarak veya Şirket ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin iş süreçlerini yürütmek veya Şirket’in ve Kişisel Veri Sahibi’nin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla elde edilen Kişisel Veri Sahibi’nin ve/veya aile bireylerinin Sağlık Raporu, Engelli vergi muafiyet belgeleri, sigorta belgeleri, askerlik durum belgesi gibi sağlık verileri

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Şirket iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde veya Şirket ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin iş süreçlerini yürütmek veya Şirket’in ve Kişisel Veri Sahibi’nin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla elde edilen Kişisel Veri Sahibi’nin adli sicil kaydı gibi verileri

 

İşverenlikçe İş Kanunu başta olmak üzere, iş hukukuna ilişkin tüm kanunlardan doğan hukuki yükümlülükleri yerine getirmek, iş akdinin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket’in meşru menfaati gereği çalışandan talep edilen veya üçüncü kişilerden veya mecralardan elde edilen kişisel veriler,  fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi ve birden fazla kişinin kullanımına açık Şirket bilgisayar programlarına, uygulamalarına ve sunucularına veya internet ortamına 3.kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydedilmesi suretiyle; işyeri güvenliğini sağlama ve hukuki yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla çalışana tedarik edilen araç ve benzin kullanımının takibine ilişkin verileri Şirket’e ait taşıtlara yerleştirilen takip cihazları yoluyla; Şirket’in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, işyerine yerleştirilen kameralar aracılığıyla; hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işverene iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla kişisel veriler toplanmaktadır.  

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

İşveren tarafından çalışana ait kişisel veriler aşağıda belirtilen amaçlarla ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaçlarla hukuka uygun olarak Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayanarak işlenebilir.

Kişisel veriler;

·         İş sözleşmesinin ifası amacıyla,

·         İş Kanunu, İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla,

·         Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla,

·         Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla,

·         Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,

·         Çalışan Adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,

·         Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,

·          

işlenmektedir.

Kişisel veriler, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar süre için işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Yurt İçindeki Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

İşverenliğin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel veriler, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Türk Ceza Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir.

Bunun dışında kişisel veriler, Şirket’in hizmet sunduğu şirketler, bankalar, Şirket’in anlaşmalı olduğu sigorta şirketi ve acentesi, turizm acentesi, kart basım firması, Şirket’in birlikte çalıştığı iş ortakları, hukuk bürosu, [muhasebeci, mali müşavir ve denetçiler ile]  yargı organları ve Şirketin ticari, idari veya sözleşmesel ilişki içinde bulunduğu kurumlar gibi üçüncü kişilerle paylaşılabilir. 

Kişisel Verilerin Yurtdışındaki Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Şirket’in idaresi, işin yürütülmesi, Şirket politikalarının uygulanması amacıyla kişisel veriler, muhasebe veya insan kaynakları ve bordrolama hizmeti veren veri tabanlarına, yeterli koruması olan veya olmayan ülkelerde bulunan Microsoft Office ve benzeri uygulamalarına, bulut çözümleri ve yedekleme sistemlerine aktarılabilmektedir. 

Başvuru

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre İnsan Kaynakları departmanına teslim edebilirsiniz.

Şirket(İşverenlik) Bilgileri:

 

Unvan

 

Levent Kağıt San. ve Tic. A.Ş.

 

Adres

 

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi İzmir Kemalpaşa Asfaltı Caddesi No:67 P.K :15 35730  Kemalpaşa/İZMİR

 

Tel

 

+90 (232) 877 04 16 (4 Hat)

Kep Adresi

 

leventkagit@hs01.kep.tr