Haberler / Duyurular

BAŞVURU FORMU

 

 

BAŞVURU FORMU

İsim/Soyisim:

 

İletişim Bilgisi (Telefon ve e-posta adresi)

 

TC Kimlik Numarası

 

Adres:

 

Açıklamalar (Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi açıkça yazınız)

 

Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi ve Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz departman/ları belirtiniz

 

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca veri sahibi gerçek kişiler Kanunun 11. maddesi uyarınca Levent Kağıt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”)’e başvurmak suretiyle aşağıdaki konularda bilgi edinme hakkına sahiptir:

•         Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

•         İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•         Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•         Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

•         Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

•         Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•         İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme.

Söz konusu veri sahibi gerçek kişiler Şirketimize aşağıdaki şekilde yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle başvurabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili taleplerin işbu Başvuru Formu aracılığı ile formun imzalı bir nüshasını Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi İzmir Kemalpaşa Asfaltı Caddesi No:67 P.K :15 35730  Kemalpaşa/İZMİR adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletilmesi, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilmesi veya işbu formun leventkagit@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilmesi gerekmektedir.

Veri sahibi gerçek kişilerin ayrıca aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerekli ve önemlidir:

•         Talebe ilişkin bilgi ve belgelerin mutlaka başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Eklenmemesi halinde başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

•         İş burada belirtilen adresler haricinde yazılı yahut elektronik ortamda başka bir adrese başvuru yapılması halinde söz konusu başvuru işleme alınmayacaktır.

•         Başvuru sahibinin kimliğinin tespit edilmesi açısından; yazılı başvurular ancak noter kanalı ile Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi İzmir Kemalpaşa Asfaltı Caddesi No:67 P.K :15 35730  Kemalpaşa/İZMİR adresine gönderim yahut başvuru sahibinin kimliğini bizzat ibraz etmesi suretiyle kabul edilecek ve kimlik tespiti yapılamayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kurul tarafından başvuru konusunda başka yöntemler belirlenir ise Şirketimiz söz konusu yöntemler uyarınca başvuru şeklini değiştirme yahut yeni başvuru yolları ekleme hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklik ve/veya eklemelerin Şirketimizce duyurusu ayrıca yapılır.

Kanun’un 13. maddesi uyarınca veri sorumlusu olarak Şirketimiz başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır ve yanıtı başvuru sahibinin e-mail adresine veya fiziki adresine (kendi tercihine bağlı olarak) iletir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret veri sahibi başvuru yapan kişiden alınabilir.

Şirket olarak veri sahibi gerçek kişinin başvuru talebini kabul edebileceğimiz gibi gerekçesini açıklayarak reddetme hakkına sahip bulunmaktayız.

Başvuruların değerlendirilmesi aşamasında Şirketimiz kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması ve yetkisiz başvurular ile ilgili olası hukuki riskleri bertaraf etmek adına başvuru sahibinden ek evrak, kimlik ve bilgi / belge talebinde bulunma hakkını saklı tutmaktadır.

 

Lütfen başvuru yanıtının hangi yöntemle iletilmesini tercih ettiğinizi aşağıda belirtiniz:

? Yukarıda yer alan adresime gönderilmesini istiyorum.

? E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza: